یوم شہادت حضرت علیؑ، مبارک حویلی سے مرکزی جلوس برآمد